Fugleforeningen for Thy og Mors

Udstillingsregler

Udstillingsregler

Der udstilles i følgende klasser:
Opdrætsklasse, med præmiering.
Tropefugle:
Forældre med unger, eller unger alene, opdrættet siden sidste udstilling. Håndopmadede og ammefugleopmadede unger kan ikke udstilles i denne gruppe. Undtaget fra denne regel er de egentlige redesnyltende fugle.

Overskrift 1

Papegøjer, Parakitter, Duer og Vagtler:
Forældre med unger, eller unger alene, opdrættet siden sidste udstilling. Håndopmadede og ammefugleopmadede unger kan ikke udstilles i denne gruppe. Undtaget fra denne regel er de egentlige rede snyltende fugle.
( Duer skal være ledsaget af vaccinationsattest).

Bemærk:
Hvis der er under 7 numre i en klasse. kan den slås sammen med en anden.
Gælder også for Kulturfugle.

Undulater udstilles i opdrætsklasse enkeltvis som max. 1-årig, fastringet fra udstillingsåret.   

Kanarier udstilles i opdrætsklasse enkeltvis som max.1-årig, fastringet fra udstillingsåret

 Zebrafinker, mågefinker, risfugle

Udstilles i opdrætsklasse enkeltvis som max. 1-årig, fastringet fra udstillingsåret

Enkeltvis i Konditionsklasse, med præmiering:
Indkøbte fugle som har været i eje og pleje i mindst 3 mdr. samt opdræt over I år.
             
Samt Håndopmadede og ammefugleopmadede fugle, efter samme regler.


For udstillingen gælder følgende regler:

1.

Udstillingskomiteen består af den til enhver tid siddende bestyrelse.

2.

Der betales stadepenge for hvert udstillingsnummer. Stadepengenes størrelse fastsættes hvert    år af udstillingskomiteen.

3.

Stadepengene forfalder til betaling ved aflevering af tilmeldingskortene, og indbetalte stadepenge kan ikke tilbagebetales.

4.

Tilmelding sker skriftligt på særlige tilmeldingskort, der kan fås hos bestyrelsen.

5.

Tilmeldingskortene skal afleveres på foreningens udstillingsmøde eller forinden til én af bestyrelsesmedlemmerne.
Efter tilmeldingsfristens udløb kan fugle ikke tilmeldes til udstilling.

6.

Tilmeldingskortene skal være tydeligt og nøjagtigt udfyldte. Hvis der er tvivl om hvilken klasse fuglene er tilmeldt, vil de gå i åben klasse.

7.

Såfremt særlig mange numre er tilmeldt én gruppe, står det udstillingskomiteen frit at opdele gruppen yderligere med samme præmiering som i øvrige grupper.

8.

Fuglene afleveres på udstillingen, på det af komiteen angivne tidspunkt.

9.

Hvis der udstilles Zebra og Mågefinker, Risfugle, Kanarier og Undulater af samme farve i både opdræt kondition - og åben klasse, skal den person som aflevere fuglene, nøje angive til hvilken klasse, fuglene er tilmeldt.

10.   For udeblevne fugle kan indsættes erstatningsfugle, som går i åben klasse.

11.

Fuglene udstilles i de til rådighed værende bure og volierer.
Ved aflevering af fuglene, skal udstillingskomiteen stå for anvisning af udstillingsbure.

12.

Kun komiteen må være i besiddelse af udstillingskataloger.

13.

Hver udstiller må selv sikre sig, at vedkommendes fugle har foder og vand efter indsættelse i udstillingsburet.

14.

Udstillingskomiteen vil tage sig af fuglenes røgt og pleje, men det endelige ansvar påhviler udstilleren selv.

15.

Hvis en dommer udstiller i klasser, hvor han selv dømmer, er hans fugle uden for bedømmelse og præmiering.

16.

Ingen udstiller eller andre vil under bedømmelsen få adgang til udstillingslokalet. Dispensation            kan gives af komiteens tilsynsførende.

17.

Alle kvalificerede fugle indstilles af dommerne som præmieværdige, og dommerne fordeler de til rådighed værende præmier.

18.

Præmiernes antal fastsættes efter udstillingskomiteens skøn.

19.

Foreningens vandrepokaler vindes til ejendom ved tildeling tre gange i træk, eller fem gange i alt. Juniorpokal kan ikke vindes til ejendom.

20.

En dommerkendelse kan kun omstødes, såfremt et medlem af foreningen finder anledning til        protest mod en afgørelse.

En sådan protest skal ske skriftligt, senest på udstillingen, til tilsynsførende, vedlagt et på daværende tidspunkt fastlagt depositum.

Protesten behandles af udstillingskomiteen og så vidt muligt af dommeren.
Findes protesten ubegrundet, fortabes det stillede depositum.

21.   Dyreparker kan kun udstille i åben klasse. Momsregistrerede fuglehandlere kan kun udstille i præmieklassen, hvis fuglene er fastringede, med ringe købt i eget navn.

22.

Lokale I opdræt anerkendes kun beset og artsgodkendt af 2 kompetente personer. Det latinske      navn skal være påført anmeldelsen. Opdrættet skal endvidere enten forevises på udstillingen, eller der skal være skrevet en opdrætsberetning til bladet FUGLE - NYT.
Anmeldelsesblanketter til I. Opdræt; fås hos Bestyrelsen, eller på medlemsmøder.

23.

De udstillingsbure medlemmerne låner af foreningen, skal være rengjorte, såvel før som efter       brug.

        24. Udstillingen afholdes årlig skiftevis i Thy og På Mors

Revideret på ordinær generalforsamling d. 24. januar 2017

Nyeste kommentarer

16.10 | 17:51

Hej Jeg der kommer fugle nyt 6 gange om året. Vores lokal fugle blad. ...

16.10 | 17:27

bliver der udgivet et medlemsblad

15.10 | 21:23

Vi er en blandet flok af fugle folk. der er lidt papegøjer men mest parakit...

15.10 | 21:20

Hej Poul det koster 350 kr. om året og været medlem af foreningen. vi ha...