Fugleforeningen for Thy og Mors

Foreningens vedtægter

Vedtægter

Foreningens navn er:
Fugleforeningen For Thy og Mors, Stiftet den 26. September 1967.

hjemmesidens navn:
www.fugleforening.dk

foreningen er hjemhørende i Morsø Kommuner.§ 2. Foreningens formål:
Formålet er at skabe og vedligeholde interessen for fuglehold ved afholdelse af medlemsmøder, foredrag samt alt, der kan styrke interessen for fuglehobbyen.

§ 3. Medlemsret:
Som medlem kan optages enhver, der interesserer sig for foreningens arbejde, dog kan bestyrelsen, når særlige forhold taler herfor, nægte en person medlemsret.

§ 4. Æresmedlemmer:
Bestyrelsen, og i særtilfælde medlemmerne, kan indstille til den ordinære generalforsamling, at en person, der har gjort sig særlig fortjent dertil, kan udnævnes til æresmedlem. Æresmedlemmer er kontingent fri.

§ 5. Ind og Udmeldelse:
Ind og udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

§ 6. Udelukkelse af foreningen:
a) Såfremt kontingentet ikke er betalt senest d. 1 januar, kan vedkommende medlem uden yderligere varsel slettes.

b) Menes et medlem at handle i modstrid med foreningens interesser, kan sagen skriftligt forelægges bestyrelsen, der træffer afgørelsen om, hvorvidt vedkommende midlertidigt skal udelukkes af foreningen. Bestyrelsen forelægger sagen på førstkommende generalforsamling, hvor afgørelsen træffes. Vedkommende medlem, der midlertidigt er udelukket, skal have lejlighed til at udtale sig på generalforsamlingen.

§ 7. Kontingent:
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingent opkræves først i december pr. post eller kan betales ved personlig henvendelse til kassereren.

§ 8. Bestyrelsen består af:
a) Formand
b) 5 bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig ved efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 9. Bestyrelsens arbejdsgang:

 1. Formanden leder med støtte af den øvrige bestyrelse foreningen efter de gældende vedtægter.
  Han fører en bog over inventar og materialer tilhørende foreningen samt en medlemsfortegnelse.
  Breve og kopier af breve, eventuelt tidskrifter, foreningens scrapbog og andre materialer, der kan have historisk interesse for foreningen, arkiveres hos formanden.

 2. Næstformanden overtager i tilfælde af formandens forfald dennes pligter.

 3. Kassereren fører foreningens regnskaber, modtager kontingentet og forestår alle ind ? og udbetalinger.
  Til regnskabsføringen skal der benyttes en kassebog og en medlemsbog.
  Kassereren skal drage omsorg for, at alle ind? og udbetalinger er ledsaget af en gyldig kvittering.

 4. Kassereren er ansvarlig for foreningens kontante beholdning, regnskabsbøger og alt hvad han i sin egenskab som kasserer er betroet.

 5. Kassereren er pligtig til på bestyrelsesmøderne at lade foreningens midler og regnskabsbøger afkontrollere af den øvrige bestyrelse.
  Det årlige regnskab skal affattes så betids, at dette kan forelægges den samlede bestyrelse, for derefter at tilstilles revisorerne senest 8 dage før den årlige ordinære generalforsamling.

 6. De af foreningen afholdte spil, auktioner o.l. skal kassereren afregne i samarbejde med et bestyrelsesmedlem.
  Kvitteringen skal indgå i regnskabet som et gyldigt bilag for det arrangement.

 7. Ved større arrangementer som udstillinger, kåringsskuer, tombolaer, bortlodninger o.l. skal optælling og afregning ske i samarbejde med den siddende bestyrelse. Billetter skal altid forsynes med fortløbende numre.

 8. Sekretæren fører forhandlingsprotokol, hvor alle sager, der har betydning for foreningen, nedskrives.
  Forhandlingsprotokollen tjener som gyldigt bevis for det på mødet passerede. Desuden føres en lov protokol hvor alle vedtagne love og regler nedskrives.

 9. Ved bestyrelsesmøder skal mindst halvdelen af bestyrelsen være til stede for at den kan være beslutningsdygtig.
  Ved stemmelighed gør formandens ( næstformandens) stemme udslaget.

 10. De foreningen tilhørende værdier må kun realiseres efter generalforsamlingens beslutning.

 11. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens samtykke behæfte foreningen med gæld.

 12. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens samtykke foretage indkøb af ting, hvis værdi overstiger halvdelen af medlemskontingentet.


§ 10. Generalforsamlingen:
På generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, vælges en dirigent, der leder forhandlingerne efter gældende vedtægter.
Den ordinære generalforsamling, på hvilken alle foreningens vedkommende sager kan behandles, når de er opført på dagsordenen,
afholdes hvert år i januar måned. Tidspunktet for generalforsamlingen skal med dagsordenen bekendtgøres for medlemmerne
senest 8 dage før dennes afholdelse.
Enhver ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, herfra undtaget de i stykke 13 og 14 nedfældede tilfælde.
Valg til bestyrelsen kan, såfremt ingen gør indsigelser, ske ved håndsoprækning.
Genvalg kan finde sted.
Fuglehandlere o.l. , som driver erhvervsmæssig handel inden for vor hobby, kan ikke vælges til bestyrelsen og andre tillidsposter.

§ 11. Valg: På den ordinære generalforsamling vælges:
Lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer.
Ulige år: 3 bestyrelsesmedlemmer.
Hvert år: 2 suppleanter til bestyrelsen & 2 bilagskontrollanter.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling, der bekendtgøres som for den ordinære generalforsamling bestemt, afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil,
eller når mindst 2/3 af foreningens medlemmer indsender en motiveret begæring til bestyrelsen, som så inden en måned fra den dag, begæringen er modtaget,
skal foranledige den ekstraordinære generalforsamling afholdt.
Bestyrelsen har ret til at opføre andre punkter på dagsordenen.
Enhver ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, herfra undtaget de i stykke 13 og 14 nedfældede tilfælde.

§ 13. Udvalg:
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af forskellige hverv.
I dette udvalg skal dog mindst én repræsentant være fra bestyrelsen.

§ 14. Vedtægtsændringer:
Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.
Forslag til ændring af foreningens love, kan kun medtages når forslagsstillerens navn er generalforsamlingen bekendt.

§ 15. Ophævelse af foreningen:
Foreningens ophævelse kan kun ske på en generalforsamling hvor mindst 40% af det samlede medlemstal er tilstede,
og hvor mindst 75% af de fremmødte medlemmer er for ophævelse.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny inden fire uger, denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Ophævelsen kræver dog at 80% af de fremmødte medlemmer stemmer for ophævelse.
Ved ophævelse overgår foreningens aktiver til velgørende formål.
Generalforsamlingen træffer afgørelse om, hvilke velgørende formål aktiverne overgår til.


Denne vedtægt er vedtaget den 6. december 1967, revideret 31. marts 1989
og 1993. Samt d. 11. januar 1996, d. 22. januar 2008 og d. 20. januar 2009.
og d. 22 Januar 2013

DIV: Det er på Generalforsamlingen d. 10 Januar 1994, og igen d. 14 januar 1997 blevet vedtaget at der er:
Rygeforbud på vore møder.

Bestyrelsen

Nyeste kommentarer

16.10 | 17:51

Hej Jeg der kommer fugle nyt 6 gange om året. Vores lokal fugle blad. ...

16.10 | 17:27

bliver der udgivet et medlemsblad

15.10 | 21:23

Vi er en blandet flok af fugle folk. der er lidt papegøjer men mest parakit...

15.10 | 21:20

Hej Poul det koster 350 kr. om året og været medlem af foreningen. vi ha...